Warunki sprzedaży B2B

PREMISES

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Online regulują umowy sprzedaży B2B realizowane metodami telematycznymi, produktów prezentowanych na stronie internetowej b2b.preziosasrl.com należącej do PREZIOSA DI STORRI E OKULICZ SRL - z siedzibą w AREZZO - Via G.Ferraris 252/A - 52100 - ITALY, wpisanej do Rejestru Spółek Izby Handlowej w Arezzo AR-169258, nr VAT IT02200160519 - Cap. sociale 10.000,00€ int.vers.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Internetowej podlegają przepisom dotyczącym handlu elektronicznego (Dekret Ustawowy nr 70/2003) oraz przepisom prawa włoskiego i mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży za pośrednictwem Internetu (Sprzedaż Internetowa), gdzie nabywcą jest osoba kupująca z powodów biznesowych lub zawodowych, a nie z powodów osobistych, jak określono w art. 1 lit. b) niniejszej Umowy.

CENNA STORRI I OKULICZ SRL udostępnia się do udzielania, również telefonicznie, Klientom zdefiniowanym poniżej, wszelkich wyjaśnień dotyczących treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Internetowej.

1. Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają następujące definicje:

- Sprzedawca to PREZIOSA DI STORRI E OKULICZ SRL

- Klient to każda osoba fizyczna lub prawna, która działa we własnym imieniu lub w imieniu i na rzecz firmy, organu, stowarzyszenia, wolnego zawodu posiadającego stały numer VAT.

- Ogólne warunki sprzedaży internetowej to zasady regulujące umowę sprzedaży zawieraną przez Sprzedawcę i Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://b2b.preziosasrl.com.

- Umowa to niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Online.

- Strona lub Strona Internetowa oznacza Stronę internetową https://b2b.preziosasrl.com należącą do Sprzedawcy, na której Klient może dokonywać zakupów online.

- Zamówienie oznacza zamówienie zakupu wysłane przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy odnoszące się do jednego lub więcej produktów, poprzez zastosowanie procedury zamówienia wskazanej na Stronie internetowej https://b2b.preziosasrl.com oraz w art. 5 niniejszej Umowy.

- Potwierdzenie Zamówienia to wiadomość wysłana pocztą elektroniczną przez Sprzedającego, informująca Klienta o przyjęciu Zamówienia.

- Produkt lub Produkty to produkty opisane na Stronie Internetowej, które mogą zostać zakupione przez Klienta.

2. Przedmiot Umowy.

- Sprzedaż Internetowa. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Online mają zastosowanie do wszystkich Zamówień dotyczących zakupu Produktów za pośrednictwem Strony Internetowej https://b2b.preziosasrl.com dokonywanych przez Klientów, określonych powyżej w art. 1 lit. b).

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż biżuterii w złocie o próbie 375 i 585 oraz srebrze o próbie 925, którą Sprzedawca oferuje do sprzedaży na Stronie Internetowej https://b2b.preziosasrl.com.

3. Produkty

Opis Produktów : Dla każdego Produktu możliwe jest obejrzenie karty informacyjnej zawierającej jedno lub więcej zdjęć oraz charakterystykę produktu.

- Informacje o produktach mogą z czasem ulegać poprawkom, co nie stanowi elementu spornego.

- Sprzedawca może w każdej chwili i bez uprzedzenia wyeliminować i/lub zastąpić produkty opisane na Stronie.

- Minimalna kwota zamówienia wynosi 1.000,00€ i 5 sztuk/item (złoto i srebro)

4. Ceny

- Ceny Produktów zawarte w kartach informacyjnych są podane w euro i nie zawierają podatku VAT, chyba że wskazano inaczej.

- Zmienność cen Produktów. Ceny produktów opublikowane na Stronie mogą być aktualizowane i w związku z tym mogą się zmieniać. Klient nabywa produkty po cenie opublikowanej na Stronie w momencie składania zamówienia. Różnice nie stanowią elementu spornego i dotyczą wyłącznie ceny produkcji, a więc z wyłączeniem Metalu Szlachetnego.

- Promocje. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania różnych promocji w zależności np. od kategorii produktów, samych produktów, sezonowości, profilowania Klientów itp.

- Opłaty za wysyłkę i płatności. Ceny produktów wskazane w kartach informacyjnych nie zawierają kosztów wysyłki oraz kosztów związanych z wybraną formą płatności, które są identyfikowane i obliczane w zależności od miejsca dostawy i wybranej w momencie składania zamówienia formy płatności, z czym Klient zapoznaje się przed złożeniem zamówienia. O ile nie wskazano inaczej, koszty wysyłki produktów oraz koszty związane ze sposobem płatności ponosi w całości Klient.

- Zróżnicowanie cen i kosztów wysyłki w zależności od kraju dostawy. Cena Produktów i koszty wysyłki mogą się różnić w zależności od kraju dostawy Produktów, ze względu na różne obowiązujące cła lub opłaty oraz różne koszty transportu.

5. Zamówienie Zakupu.

- Rejestracja na Stronie. W celu przystąpienia do zakupu jednego lub więcej produktów, Klient musi zarejestrować się na Stronie https://b2b.preziosasrl.com i przekazać Sprzedawcy wszystkie dane niezbędne do umożliwienia mu realizacji Zamówienia. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (tzw. GDPR, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) w sprawie ochrony danych osobowych. Sprzedawca może zażądać zaświadczenia z Izby Handlowej lub innego równoważnego dokumentu w celu dokładnego ustalenia tożsamości Klienta. Po otrzymaniu danych Klienta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi wiadomość e-mail, w treści której wskaże procedurę uwierzytelnienia, w celu umożliwienia Klientowi dostępu do Strony w części przeznaczonej do zakupów online, zawierającą wybrane przez Klienta konto i hasło (hasło może nie być znane Sprzedawcy).

- Formułowanie Zamówienia. Zamówienia muszą być składane wyłącznie online poprzez procedurę zamówienia na Stronie, wyłącznie przez Klientów określonych powyżej w art. 1 lit. b). Klient może wybrać produkty do zakupu poprzez umieszczenie ich w "Wirtualnym koszyku", którego zawartość może zawsze przeglądać przed przystąpieniem do złożenia zamówienia. W fazie formułowania zamówienia, aż do momentu złożenia zamówienia, Klient może modyfikować wprowadzone dane.

- Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży Internetowej. Składając zamówienie i dokonując jednocześnie płatności, Klient oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował Ogólne Warunki Sprzedaży Online wskazane na Stronie oraz oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu w trakcie procedury zakupu.

- Potwierdzenie zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca automatycznie wysyła na podane przez Klienta konto e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia będzie zawierać podsumowanie wybranych przez Klienta Produktów, dostosowań, odpowiednich cen (w tym kosztów dostawy), numeru zamówienia, a następnie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia z Klientem harmonogramu dostaw metali szlachetnych.

- Niedostępność Produktów. Sprzedawca nie gwarantuje pełnej dostępności produktów zawartych w kartach informacyjnych na Stronie. W przypadku niedostępności produktów, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną i zaproponuje produkt alternatywny. W przypadku, gdy dostawa zamówionych produktów nie jest możliwa, Klient ma prawo do pełnego zwrotu wpłaconych kwot.

- Zawarcie Umowy. Umowę uważa się za zawartą dopiero wtedy, gdy Sprzedawca prześle Klientowi osobny e-mail z wyraźną akceptacją propozycji zakupu, który będzie zawierał również informacje związane z wysyłką Produktu i przewidywaną datą dostawy ("Potwierdzenie wysyłki"). W przypadku, gdy zamówienie jest realizowane poprzez wiele przesyłek, Klient otrzyma oddzielne Potwierdzenia Wysyłki.

6. Płatność za zamówienie

- Metody płatności. Klient dokonujący zakupu dokonuje płatności z góry za pomocą jednej z następujących metod: przelew bankowy.

- Tryb płatności przelewem bankowym. Płatność przelewem bankowym odracza realizację zamówienia do momentu faktycznego zaksięgowania na rachunku bieżącym Sprzedawcy. Klient otrzymuje e-mail z danymi bankowymi Sprzedawcy, na które należy dokonać płatności; w przyczynie płatności wpisuje nazwę firmy i numer zamówienia.

- Termin płatności i odsetki za zwłokę. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny zamówionych Produktów w całości, w tym kosztów transportu oraz ewentualnie kosztów Wybranego Metalu Szlachetnego wraz z jego Utrwaleniem, po złożeniu Zamówienia. W przypadku płatności przelewem, Klient dokona zapłaty w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od otrzymania "Potwierdzenia Zamówienia", w którym wskazane zostaną dane bankowe do dokonania płatności. W przypadku braku zapłaty, Sprzedawca nie wyśle Produktów do czasu dokonania pełnej zapłaty.

- Wystawianie faktur. Sprzedający wystawi fakturę, która zostanie dołączona do dostarczonych Produktów i/lub wysłana, również w formie elektronicznej, na adres e-mail przekazany przez Klienta wraz z Potwierdzeniem Wysyłki. Po wystawieniu faktur nie można dokonywać zmian w dokumentach podatkowych.

- Zastrzeżenie tytułu własności. Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do czasu ich całkowitego opłacenia, w tym kosztów wysyłki i wybranego sposobu płatności. Klient zobowiązuje się do powstrzymania się od zachowań lub działań, które uniemożliwiają Sprzedawcy wykonanie prawa do zastrzeżenia własności. W przypadku, gdy Klient uniemożliwia Sprzedającemu wykonanie prawa do zastrzeżenia własności, Sprzedający będzie uprawniony do odwołania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich przyjętych i jeszcze niezrealizowanych zamówień z wysyłką Produktów.

7. Dostawa produktów

- Sposoby i warunki wysyłki. Wysyłka zamówień powierzana jest kurierom ekspresowym, którzy gwarantują dostawę w ciągu 24/48 godzin. Dostawa realizowana jest przez kuriera na parterze, chyba że Sprzedawca i Klient ustalą inaczej. Klient jest odpowiedzialny za odprawę celną produktów i wszelkie czynności pomocnicze z tym związane, a także za uiszczenie opłat celnych i podatków. Sprzedający wykona opakowanie do wysyłki Produktów w formie uznanej za najbardziej odpowiednią i nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia, stłuczenia, manipulacje lub braki, które mogą wystąpić po opuszczeniu przez Produkty jego magazynów. Wszelkie roszczenia lub spory wynikające z lub związane z transportem i/lub uzupełniającymi i/lub następującymi po nim operacjami, będą zgłaszane wyłącznie przez Klienta wobec przewoźnika lub jakiejkolwiek odpowiedzialnej strony trzeciej. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku utraty lub zmienności produktów spowodowanych transportem lub niedokładnym obchodzeniem się z nimi.

- Nieodebranie Produktów. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawi awizo lub skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia drugiej dostawy lub odbioru towaru w jednym z najbliższych oddziałów Kuriera.

- Niedostarczenie lub opóźnienie dostawy spowodowane siłą wyższą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy spowodowane przyczynami siły wyższej, w tym między innymi: strajkami, działaniami Władz Publicznych, reglamentacją lub niedoborem energii lub surowców, trudnościami transportowymi, pożarami, powodziami, trzęsieniami ziemi, wojnami, powstaniami. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o wystąpieniu i zaniku zdarzenia siły wyższej.

- Instrukcja odbioru towaru Po otrzymaniu materiału, a przed podpisaniem dokumentu Kurierowi dostarczającemu towar, Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić, czy liczba dostarczonych opakowań jest zgodna z wymienionymi na dokumencie przewozowym. Klient powinien również sprawdzić stan fizyczny paczek poprzez sprawdzenie, czy nie zostały one naruszone i/lub uszkodzone. W przypadku napotkanych problemów Klient powinien umieścić napis ODBIÓR Z REZERWACJĄ wpisując przyczynę bezpośrednio na dokumencie dostawy (np.: brakująca paczka, uszkodzona paczka, uszkodzona paczka itp.) Przez pominięcie tej procedury Konsument-Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od przewoźnika.

8. Gwarancje

- Wady dostawy. Klient zgłosi istnienie jakichkolwiek wad w dostawie w terminie 5 dni od daty dostarczenia artykułów, drogą elektroniczną na adres info@preziosasrl.com. Po upływie tego terminu artykuły uważa się za przyjęte. W przypadku produktów neutralnych wady dostawy obejmują artykuły, które nie działają lub nie są zgodne z przesłanym zamówieniem pod względem ilości, koloru, rozmiaru itp. W przypadku produktów na zamówienie, do wad dostawy zalicza się artykuły z błędami ortograficznymi lub całkowitą nieczytelnością logo lub napisu. W każdym przypadku Klient musi wysłać na własny koszt towary uznane za niezgodne z zamówieniem do PREZIOSA SRL di Storri e Okulicz - Via G.Ferraris 252/A - 52100 AREZZO (ITALY ). Późniejsza kontrola przeprowadzona przez Sprzedającego ustali, czy towar może zostać zwrócony. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Sprzedawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Klientem warunków nowej dostawy w tej samej wysokości lub ewentualnie zwrotu pieniędzy za wadliwy towar, który zostanie dokonany przy użyciu tego samego środka płatniczego, którym Klient posłużył się w momencie opłacania zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca nie stwierdzi wad uzasadniających reklamację, towar pozostanie w siedzibie Sprzedawcy do czasu odbioru przez Klienta.

- Prawo odstąpienia od umowy. W przypadku Klientów profesjonalnych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zarówno w przypadku produktów neutralnych, jak i niestandardowych. Prawo do odstąpienia od umowy dla przewidzianego rodzaju umowy nie jest przewidziane przez prawo włoskie, ponieważ jest to umowa typu "B2B", czyli między firmami/przedsiębiorcami, a zatem nie ma zastosowania prawo do odstąpienia od umowy przewidziane w przepisach dotyczących umów z "konsumentami".

- Prawo właściwe.. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem została zawarta we Włoszech i podlega prawu włoskiemu.